REGULAMIN KONKURSU „Konkurs na projekt ludzika firmy RYCAR”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs na projekt ludzika firmy RYCAR” (dalej: Konkurs”), jest RYCAR sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kleeberga 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519461, NIP: 9662093152, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Organizatora: www.rycar.pl oraz jego profilu (fanpage) w portalu społecznościowym Facebook.
 4. Organizator przyrzeka zwycięzcom Konkursu wyłonionym zgodnie z Regulaminem, przyznanie nagród określonych w § 3 zgodnie z Regulaminem.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki „ludzika firmy RYCAR”(dalej: „Projekt ludzika”). Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik (dalej: „Uczestnik”) oświadcza, że przesłany przez niego Projekt ludzika jest jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem.
 6. Projekt ludzika ma służyć promocji i reklamie Organizatora, w szczególności identyfikacji wizualnej Organizatora (być uosobieniem Organizatora)w akcjach promocyjnych, reklamie i innych działaniach marketingowych Organizatora.
 7. Projekt ludzika zgłaszany w Konkursie powinien być opracowany graficznie – bądź w postaci rysunku, bądź pliku graficznego (w formie dowolnego, powszechnie stosowanego pliku graficznego). Projekty uchybiającego warunkom zdania poprzedniego zostaną pominięte.
 8. W przypadkach uzasadnionych walorami Projektu ludzika, Organizator może według swojego uznania wezwać do poprawienia Projektu ludzika zgodnie z ust. 7 zdanie pierwsze, jak również wezwać do dopełnienia innych warunków udziału w Konkursie.
 9. Konkurs trwa od dnia 28.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 § 2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie w wieku powyżej 18. roku życia, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnej mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w konkursie wzięła udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz nieodpłatny.Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem Projektu ludzika ponosi Uczestnik.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: przesłać na podany przez organizatora adres e-mail: konkurs@rycar.pl – Projekt ludzika. Uczestnik powinien podać dane kontaktowe, umożliwiające kontakt z nim ze strony Organizatora, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu.
 5. Dostarczenie Projektu ludzika (dalej również: „Pracy Konkursowej”) wraz z informacjami określonymi w Regulaminie zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Stworzony przez Uczestnika Projekt ludzika:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami;
  2. nie może zawierać treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora Konkursu;
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz wizerunku;
 7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania określone w Regulaminie.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia w wersji elektronicznej – Pracy Konkursowej – na podany adres poczty elektronicznej Organizatora.
 9. Organizator nabywa nieodwołalnie prawo własności nośników na jakich utrwalone są Projekty ludzika z chwilą ich przekazania Organizatorowi.
 10. Przekazując Organizatorowi Pracę Konkursową wraz z informacjami określonymi w ust. 4 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

§3 

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 1000 zł w gotówce oraz bon na usługi w Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Organizatora o wartości 1000 zł;
  2. 500 zł w gotówce oraz bon na usługi w Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Organizatora o wartości 500 zł;
  3. Bon na usługi w Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Organizatora o wartości 500 zł.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody, jaką jest bon na usługi w Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Organizatora.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Organizator nie przyzna dodatkowych nagród pieniężnych na pokrycie należności publicznoprawnych. Należności publicznoprawne, w zakresie w jakim Organizator jest ich płatnikiem zostaną potrącone z kwot nagród określonych w ust. 1.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania żadnej nagrody lub nie wyłonienia głównej bądź drugiej i trzeciej nagrody, w przypadku gdy uzna, że prace nie spełniają jego oczekiwań.

§4 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Przysłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w wyborze najlepszej przez przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”).
 2. Każda praca – przysłana w okresie trwania Konkursu – będzie podlegała ocenie Jury. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 12.11.2017 r.
 3. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 4. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą miejsca od 2 do 3 przysługiwać będą odpowiednio nagrody określone § 3 ust. 1 pkt 2 – 3.
 5. Jeżeli wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje jedna Nagroda za najwyżej ocenioną Pracę Konkursową.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 19.11.2017 r. za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w Zgłoszeniu.
 7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 26.11.2017 r. na adres e-mail: konkurs@rycar.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości e-mail zawierającą dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki Nagrody, numeru PESEL (celem sporządzenia odpowiedniego zeznania podatkowego PIT).
 8. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 26.11.2017 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 03.12.2017 r. w formie przesyłki kurierskiej oraz przekazu pocztowego na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
 10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 11. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5, 8 lub 10, przepadają na rzecz Organizatora.
 12. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 13.11.2017 r. na profilu Organizatora na Facebooku oraz jego stronie internetowej: www.rycar.pl.
 13. 13. Organizator zastrzega sobie zmiany w postaci przedłużenia okresu trwania Konkursu, zamieszczając ANEKS DO REGULAMINU.

§5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: RYCAR sp. z o.o. sp. k., ul. Kleeberga 10, 15-691 Białystok.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: czterech przedstawicieli (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest RYCAR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kleeberga 10.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 

PRAWA AUTORSKIE

 1. W momencie wydania Nagrody Organizator nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych (Projektu ludzika).
 2. Organizator jest uprawniony do nieograniczonego korzystania z utworów określonych w ust. 1, jak też do rozpowszechniania tychutworów w całości lub we fragmentach, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na wszystkich znanych w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, a w szczególności następujących:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci);
  2. obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 – wprowadzanie ich do obrotu;
  3. inne rozpowszechnianie, w tym:
   1. nadawanie i remitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentach, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
   2. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu;
  4. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie.
 1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów określonych w ust. 1, w szczególności w zakresie zmian, dokonywania skrótów, sporządzania innych wersji językowych. Uczestnik przenosi na Organizatora nieograniczone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów na wymienionych w Regulaminie polach eksploatacji.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych oraz nie ingerowania w wykorzystanie utworów określonych w ust. 1 w zakresie, w jakim uprawniałyby go do tego, przysługujące mu autorskie prawa osobiste. W szczególności Organizator uprawniony jest do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania utworów w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi utworami, nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
 2. Uczestnik odpowiada bez ograniczeń względem Organizatora, jeżelinagrodzony Projekt ludzika narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Organizator ma prawokorzystać i rozpowszechniać Projekt ludzika i jego opracowania bez oznaczaniaich imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 4. W przypadku Projektów ludzików innych niż określone w ust. 1 Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnie na czas nieograniczony licencji niewyłącznej na korzystanie z nich. Postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio.

 

§8 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator upoważnia Komisję, do podejmowania decyzji w sprawie
  1. wykluczania Uczestników, oraz
  2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników.
 2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
 3. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
 4. nieuprawnionej próby wpływania na wynik Konkursu przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie, dotyczące organizacji Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu.
 7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rycar.pl

ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU „Konkurs na projekt ludzika firmy RYCAR”

§ 1

ZMIANA OKRESU TRWANIA KONKURSU

 1. 1. Konkurs zostaje przedłużony. Trwa do dnia 17.11.2017 r.
  2. Każda praca – przysłana w okresie trwania Konkursu – będzie podlegała ocenie Jury. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 22.11.2017 r.
  3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 23.11.2017 r. za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w Zgłoszeniu.
  4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 30.11.2017 r. na adres e-mail: konkurs@rycar.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości e-mail zawierającą dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki Nagrody, numeru PESEL (celem sporządzenia odpowiedniego zeznania podatkowego PIT).
  5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 30.11.2017 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
  6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 07.12.2017 r. w formie przesyłki kurierskiej oraz przekazu pocztowego na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
  7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  8. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 23.11.2017 r. na profilu Organizatora na Facebooku oraz jego stronie internetowej: www.rycar.pl.

BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Organizator informuje, iż „Konkurs na projekt ludzika firmy RYCAR” pozostaje nierozstrzygnięty. Żadna z nadesłanych na adres e-mail Organizatora prac nie spełniła bowiem jego oczekiwań i nie była zgodna z jego wizją. W związku z tym, Organizator postanowił nie przyznać uczestnikom żadnej nagrody. Jednocześnie Organizator informuje, iż w żaden sposób nie będzie wykorzystywał nadesłanych prac konkursowych do swoich celów.